PRZEPISY DOTYCZĄCE ŻEGLUGI

PRZEPISY DOTYCZĄCE ŻEGLUGI

Wybierając się na szlak wodny, pamiętać musimy, że tak jak na drogach lądowych, również i na wodnych obowiązują przepisy dotyczące i nas, turystów-wodniaków. W zarządzeniach Ministerstwa Żeglugi odróżniamy dwie zasadnicze grupy tych przepisów, a mianowicie: przepisy dotyczące uprawiania żeglugi i przepisy dotyczące znaków i sygnałów. Poniżej podajemy niektóre przepisy dotyczące turystów:

1. Wszelkie imprezy powyżej 20 osób mogą odbywać się tylko w porozumieniu z administracją wód i muszą być zgłoszone na 10 dni przed terminem;

2. Jednostki o 20 m2 i poniżej mogą korzystać z całej szerokości drogi wodnej, pod warunkiem nietamowania ruchu żeglugowego;

3. Jednostka pływająca musi być zaopatrzona w białe światło na przodzie,-

4. Mijanie i wyprzedzanie pod mostami jest wzbronione;

5. Pierwszeństwo przejazdu pod mostem ma statek płynący w dół rzeki;

6. Nie wolno cumować jednostek do mostów ani budowli wodnych;

7. Zabrania się przybijania do brzegu w następujących warunkach:

a) w przejściach pod mostami w obrębie 100 m powyżej i poniżej;

b) w pobliżu przewozów-promów (50 m poniżej lub powyżej);

c) w cieśninach i uciążliwych przejściach wewnątrz ostrych zakoli dróg wodnych oraz do poprzecznych tam (ostrogi);

d) przy ujściu dopływów, odgałęzieniach kanałów, wjeździe do portu;

e) w miejscach oznaczonych znakiem żeglownym zabraniającym postoju;

f) na odcinkach rzek stanowiących granicę państwa (poza przewidzianymi miejscami postoju);

8. Na szlakach skanalizowanych nie wolno mijać się przy wjeździe do kanałów śluzowych;

9. Do komory śluzowej nie wolno wpływać bez zgody kierownika śluzy;

10. Do zamkniętych wrót ochronnych i do pochylni wolno się zbliżyć tylko na odległość 100 m;

11. Przy mijaniu statki płynące w górę rzeki powinny ustąpić na tyle z drogi, na ile pozwalają warunki szlaku żeglowego, zaś statki płynące w dół rzeki muszą w miarę możności ułatwić bezpieczne wzajemne mijanie się;

12. W razie ruchu na drogach wodnych statki powinny trzymać się szlaku, żeglowego, przy czym obowiązuje zasada ruchu prawostronnego;

13. Jednostki małe' (także kajak) muszą ustępować wszystkim bez wyjątku łodziom żaglowym;

14. Na obszary wodne powyżej i poniżej jazów nie wolno wjeżdżać, jeśli szlak wodny nie prowadzi przez jaz albo jeśli nie zezwoli na to organ właściwej władzy żeglugowej;

15. W razie wypadku każda jednostka obowiązana jest udzielić pomocy bez względu na straty, które może ponieść. W wypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących podanych przepisów ustawowych czy zwyczajowych, zawsze interpretujemy je na naszą niekorzyść.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *